Disclaimer Ingspire.nl

Auteursrecht en gebruik van content van deze site

Alle inhoud en content van Ingspire en/ of diens rechtmatige vertegenwoordiger (inclusief de site) is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van of worden beheerd door Ingspire of de partij die wordt genoemd als de aanbieder van de inhoud.  Alle spreuken en content op deze site blijven intellectueel eigendom van Ingspire en/ of diens rechtmatige vertegenwoordiger. Ook de auteursrechten van de content van deze site blijven eigendom van Ingspire en / of diens rechtmatige vertegenwoordiger.

Er rust copyright (auteursrecht) op de teksten en gedachtegoed van Ingspire. Voor het overnemen, bewerken, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Ingspire c.q. rechthebbende.

Wilt u toestemming vragen voor het gebruik van content zoals de teksten en  Ingspire-spreuken? Mail dan naar » info@ingspire.nl. Vermeld bij uw verzoek over welke content het precies gaat, waar precies en waarom u het werk wilt opnemen, het bereik of de oplage en uw website.

Bij o.a. commerciële uitingen: als er met onze spreuken/teksten/werk geld wordt verdient door hier eigen dienstverlening of producten aan te koppelen, kunnen wij samen een gebruikerslicentie opstellen. Meestal wordt er een kleine vergoeding gevraagd. Via onder andere de vergoedingen kan Ingspire haar activiteiten financieren en blijven bestaan.

Niet-commercieel gebruik omvat niet het gebruik van inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingspire in verband met: (1) de ontwikkeling van een softwareprogramma, inclusief maar niet beperkt tot het trainen van machine learning of kunstmatige intelligentie (AI) systeem; of (2) het verstrekken van gearchiveerde of in de cache opgeslagen gegevenssets die inhoud bevatten aan een andere persoon of entiteit.

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.

Het gebruik mag geen afbreuk doen aan de exploitatie van het werk van Ingspire.nl. Het is ten strengste verboden de content van deze site te gebruiken voor pornografische, seksistische, gewelddadige, aanstootgevende, lasterlijke, politieke of discriminerende doeleinden. Negatieve uitlatingen op het geplaatste werk dienen verwijderd te worden.

Wanneer naams-en/of bronvermelding niet (goed) geplaatst worden en wanneer er onjuist gebruik gemaakt wordt van het werk van Ingspire.nl wordt er een boete in rekening gebracht van €500,-.per plaatsing. Hergebruik / herplaatsing is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming voorafgaand.

Ingspire behoudt ten aller tijde het recht van gebruik van de spreuken en content en is daarmee bepalend in de goedkeuring van plaatsing van deze content op eigen andere sites en het gebruik van deze content door anderen op enige andere wijze.
Ingspire is daarmee gerechtigd de van Ingspire gebruikte content op andere sites te laten verwijderen op straffe van rechtsvervolging indien dit in strijd is met de hierbij gestelde voorwaarden.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 

Ingspire.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Ingspire site of informatie die door middel van de Ingspire site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in teksten en spreuken op de pagina’s van www.ingspire.nl

Met een inzending geeft een bezoeker de redactie van Ingspire toestemming voor publicatie op Ingspire.nl. Inzendingen mogen rechtenvrij worden gebruikt door Ingspire voor publicatie doeleinden.
Ingspire.nl behoudt zich het recht voor en is bevoegd tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, dit in de “Look and Feel” van de reeds aanwezige content op www.ingspire.nl. De redactie van Ingspire.nl is bevoegd om naar eigen inschatting en inzicht inzendingen te plaatsen dan wel zonder verdere opgave van redenen te weigeren.  De redactie van Ingspire.nl kan nimmer worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren. Aangeboden inzendingen die niet worden geplaatst zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van publicatie. Bij gepubliceerde ingezonden spreuken wordt het auteursrecht toegewezen aan Ingspire en doet de inzender afstand van het auteursrecht.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie.nl aan de samenstelling van Ingspire.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op ingspire.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Door plaatsing van een inzending in opmaak van Ingspire.nl onderschrijft de redactie van Ingspire.nl geen ideeën, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd. De redactie van Ingspire.nl behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Ingspire.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Ingspire site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Ingspire.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Ingspire site te kunnen raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.